CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TP_CTNN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
2 CH-LDTBXH-BTXH18 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
3 CH-GD&ĐT-GDDT01 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc
4 CH-GD&ĐT-GDDT02 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc
5 CH-GD&ĐT-GDDT03 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Giáo dục Dân tộc
6 CH-GD&ĐT-GDDT04 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc
7 CH-GD&ĐT-GDDT05 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục Dân tộc
8 CH-GD&ĐT-GDTrH06 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
9 CH-GD&ĐT-GDQD07 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 CH-GD&ĐT-GDQD08 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 CH-NN&PTNT-LN03 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
12 CH-TN&MT-MT02 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
13 CH-TP-CT02 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
14 CH-TP-CT04 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
15 CH-TP-CT05 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực