CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 103 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
2 CH-TP-BTNN02 Phục hồi danh dự Bồi thường nhà nước
3 CH-XD-HDXD02 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Xây dựng
4 CX-LDTBXH-PCTNXH02 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
5 CH-XD-QLHDXD06 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng
6 DKKDHCT Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cho hộ cá thể Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh
7 CH-TP-HT06 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
8 SXRTCNMĐKD Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Lưu thông hàng hóa trong nước
9 CH-LDTBXH-BTXH19 Cấp, cấp lại sổ bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
10 CX-LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
11 CX-LDTBXH-BTXH11 Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
12 GCNDDKCHBL_LPG CHAI Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
13 CH-CT-LTHHTN05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rưọu Lưu thông hàng hóa trong nước
14 CLGPSXRTC Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
15 SDBSGPSXR Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước