CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 72 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DKKH_XA_MCB Đăng ký kết hôn Hộ tịch
2 DKKS_XA_MCB Đăng ký khai sinh Hộ tịch
3 CH-LDTBXH-PCTNXH02 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Cơ sở quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
4 CH-LDTBXH-PCTNXH03 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng chống tệ nạn xã hội
5 CX-LDTBXH-BTXH07 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận mức độ khuyết tật Bảo trợ xã hội
6 CX-LDTBXH-BTXH08 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
7 CX-LDTBXH-BTXH09 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
8 CX-LDTBXH-BTXH11 Giải quyết trợ cấp, cứu trợ đột xuất tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
9 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
10 CX-TP-HT04 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
11 CX-TP-HT05 Đăng ký khai tử Hộ tịch
12 CX-TP-HT06 Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch
13 CX-TP-HT07 Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch
14 CX-TP-HT08 Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch
15 CX-TP-HT09 Đăng ký giám hộ Hộ tịch