CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 36 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cx_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo
2 HTKPTHDTT Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển Thủy sản
3 CH_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại
4 CH_GQTC Giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáo
5 CH-TT-XLD01 Xử lý đơn Xử lý đơn thư
6 CH_GKVB Giao khu vực biển Biển và hải đảo
7 CX_TVYKTQTTHDGTDMT Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
8 CX_GQTC Giải quyết tố cáo Khiếu nại, tố cáo
9 CX_HTKPSX Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
10 CH_GQKNLH Giải quyết khiếu nại lần hai Giải quyết khiếu nại
11 CH_GHTHGKVB Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
12 CX_TCD Tiếp Công dân Khiếu nại, tố cáo
13 CH_XNNGGTKXK Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
14 cx_HTKPSXVBTHDTT Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai
15 CH_TLHVB Trả lại khu vực biển Biển và hải đảo