CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 202 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CGPHĐCSTGXHNCL Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
2 CX_LDTBXH-BTXH10 Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật Bảo trợ xã hội
3 HTVV-COVID Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
4 CH-LĐTB&XH-GDNN01 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
5 CH-TC-ĐTXDCB01 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư Xây dựng cơ bản
6 CH_CGPSXRNKD Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
7 CH_TTKDTHUOCLA Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
8 CH_GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
9 TLTTHCSCL Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục Trung học
10 CH-GD&ĐT-GDMN02 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 CH_GD&ĐT-23 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 CX_CPCSGDKTHCTGDTH Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 CX_GDDT-GDDT06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 GTHĐNT Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 CH_ĐKTLHTX Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã