CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-TP-CT12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
2 CX-TP-CT08 Chứng thực di chúc Chứng thực
3 TNDTCBVKCVCSTGXH-TPBT TIẾP NHẬN ĐỐI TƯỢNG CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP VÀO CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI Bảo trợ xã hội
4 DTCXHTCSTCXH-TPBT Dừng trợ cấp xã hội tại cơ sở trợ cấp xã hội Bảo trợ xã hội
5 TGXHDXDVNBTNNNCTMKCNTCS-TPBT TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG NGOÀI NƠI CƯ TRÚ MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC Bảo trợ xã hội
6 CTCKNDMNDLCTVDTCPTP-TPBT Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
7 TDBCKTKT-TPBT Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Quản lý hoạt động xây dựng
8 CTCKNDMNDKLCTVDTCPTP-TPBT Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư Pháp Chứng thực
9 CTBSTBCGTVBDCQTCCTQCVNCHCN-TPBT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
10 ĐCGH-TPBT Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Quản lý hoạt động xây dựng
11 CTCKTCGTVB-TPBT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
12 TDNV-TPBT Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch - Kiến trúc
13 TDCCBSHTXDLDT-TPBT Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
14 TDDA-TPBT Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch - Kiến trúc
15 TTXTDHGDVHHN Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở