CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 198 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CH-CT-LTHHTN08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
2 CH-GD&ĐT-02 Cho phép trưòng mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 CH-GD&ĐT-19 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 CH-GD&ĐT-20 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 CH-GD&ĐT-25 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 CX-GD&DT-GD&DT07 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 CX-VHTTDL-TV03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện
8 CX-YT-DS01 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
9 CH-KH&ĐT-HKD01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ Kinh Doanh
10 CX-GD&DT-GD&DT05 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 CH-TN&MT-TNN02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
12 CH-GD&ĐT-12 Giải thể trường Tiểu học theo đề nghị của tổ chức cá nhân thành lập trường Tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 CX-GD&DT-GD&DT03 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 CH-GD&ĐT-09 Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức chức cá nhân thành lập trường Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 CX-GD&DT-GD&DT01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân