CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1798 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1711 1.008927.000.00.00.H07 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1712 1.008928.000.00.00.H07 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1713 1.008929.000.00.00.H07 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1714 1.008930.000.00.00.H07 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1715 1.008931.000.00.00.H07 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1716 1.008932.000.00.00.H07 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1717 1.008933.000.00.00.H07 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1718 1.008934.000.00.00.H07 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1719 1.008935.000.00.00.H07 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1720 1.008936.000.00.00.H07 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1721 1.008937.000.00.00.H07 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp Thừa phát lại
1722 01 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xử lý đơn thư
1723 02 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xử lý đơn thư
1724 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xử lý đơn thư
1725 2.002499.000.00.00.H07 Tíếp công dân tại cấp tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xử lý đơn thư