CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1798 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1756 1.009928.000.00.00.H07 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1757 1.009936.000.00.00.H07 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1758 1.009978.000.00.00.H07 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1759 1.009979.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1760 1.009980.000.00.00.H07 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1761 1.009981.000.00.00.H07 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1762 1.009982.000.00.00.H07 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1763 1.009983.000.00.00.H07 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1764 1.009984.000.00.00.H07 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1765 1.009985.000.00.00.H07 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1766 1.009986.000.00.00.H07 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1767 1.009987.000.00.00.H07 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1768 1.009988.000.00.00.H07 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1769 1.009989.000.00.00.H07 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng
1770 1.009990.000.00.00.H07 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) Sở Xây Dựng Quản lý hoạt động xây dựng