CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1844 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1771 1.000971.000.00.00.H07 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua - Khen thưởng (G16-VH15)
1772 1.001032.000.00.00.H07 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua - Khen thưởng (G16-VH15)
1773 1.000564.000.00.00.H07 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua - Khen thưởng (G16-VH15)
1774 1.000871.000.00.00.H07 Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua - Khen thưởng (G16-VH15)
1775 1.001108.000.00.00.H07 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” (đối với Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua - Khen thưởng (G16-VH15)
1776 1.001376.000.00.00.H07 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (đối với Hội đồng cấp cơ sở tại địa phương) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua - Khen thưởng (G16-VH15)
1777 1.010837 Chính sách hỗ trợ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
1778 1.011675.000.00.00.H07 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng
1779 2.001116.000.00.00.H07 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương Sở Xây Dựng Giám định tư pháp xây dựng
1780 1.011769.000.00.00.H07 Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Xây Dựng Quản lý công sản
1781 1.010943.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Sở Xây Dựng Tiếp công dân
1782 2.002499.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Xây Dựng Xử lý đơn thư
1783 1.009788.000.00.00.H07 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
1784 1.009791.000.00.00.H07 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
1785 1.009794.000.00.00.H07 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương Sở Xây Dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng