CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1807 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1801 1.008991.000.00.00.H07 Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1802 1.008992.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1803 1.008993.000.00.00.H07 Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1804 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
1805 CH-VHTT&DL-TV01 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện
1806 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
1807 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội