CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1662 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-CT-LTHHTN07 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
47 CH-GD&ĐT-GDTrH03 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
48 CH-GD&ĐT-GDTrH07 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
49 CH-KH&ĐT-HTX01 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
50 CH-TT&TT-PTTH&TTĐT01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
51 CH-LDTBXH-NCC01 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
52 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
53 Cx_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo
54 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
55 CH_GKVB Giao khu vực biển Biển và hải đảo
56 CX_TVYKTQTTHDGTDMT Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
57 GCNĐT-DIEUCHINH Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt nam
58 GPXD-GIAHAN Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
59 GPXD-DIEUCHINH Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
60 GPXD-SUACHUACAITAO Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình