CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3447 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-LDTBXH-BTXH01 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Bảo trợ xã hội
47 CH-GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
48 CH-GD&ĐT-01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo
49 CH-CT-KDK01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
50 CH-CT-LTHHTN07 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
51 CH-CT-LTHHTN04 Cấp giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
52 CH-KH&ĐT-HTX01 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
53 CH-TT&TT-PTTH&TTĐT01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
54 CH-LDTBXH-NCC01 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
55 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
56 MCB_TTCGCNQSDĐ Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất *Đất đai
57 CH-GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
58 CX-TP-HT01 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
59 CX_LDTBXH-BTXH10 Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật Bảo trợ xã hội
60 CGPHĐCSTGXHNCL Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội