CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1662 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 KTCTNT-THICONG Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
62 TĐTK-BANVETHICONG Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
63 TĐTK-COSO Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
64 LĐNN-CAPLAI Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động ngoài nước
65 CĐGXNKDPCCC Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy, chữa cháy
66 SDBSKM Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
67 HĐGDTHPT Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
68 ĐK01 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
69 NLNTATBXVHN02 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) An toàn bức xạ và hạt nhân
70 TDCTHD Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Lao động
71 701_THUCAN_TM_DH_CAP_LAI Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
72 CAP_GCN_DKTC Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Thủy sản
73 TĐKT.2 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
74 TCBC.2 Phê duyệt Điều lệ Hội Tổ chức phi chính phủ
75 DVSNCL.2 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế