CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1730 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.001885.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
62 1.002662.000.00.00.H07 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
63 1.003141.000.00.00.H07 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
64 1.009322.000.00.00.H07 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
65 GPXD-GIAHAN Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
66 GPXD-DIEUCHINH Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
67 GPXD-SUACHUACAITAO Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
68 KTCTNT-THICONG Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
69 TĐTK-BANVETHICONG Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
70 TĐTK-COSO Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
71 CAPDIENTULUOIDIENTRUNGAP CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP Điện
72 2.001474.000.00.00.H07 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
73 1.005074.000.00.00.H07 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
74 2.002480.000.00.00.H07 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục Trung học
75 1.001001.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm