CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1746 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.010725.000.00.00.H07 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường
62 1.010726.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường
63 1.010736.000.00.00.H07 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Môi trường
64 2.001885.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
65 1.002662.000.00.00.H07 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
66 1.003141.000.00.00.H07 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
67 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
68 2.002409.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Khiếu nại, tố cáo
69 2.001263.000.00.00.H07 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
70 1.009483.000.00.00.H07 Giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
71 CX_TVYKTQTTHDGTDMT Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
72 GCNĐT-DIEUCHINH Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt nam
73 GPXD-GIAHAN Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
74 GPXD-DIEUCHINH Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình
75 GPXD-SUACHUACAITAO Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh Quản lý xây dựng công trình