CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3447 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
77 CX_DKKS Đăng ký khai sinh Hộ tịch
78 CX_DKNCNTN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
79 CH_NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
80 CH_NN&PTNT-LN Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
81 HTKPTHDTT Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển Thủy sản
82 CH_TGKVTTTHNVCT Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
83 CH_TĐKT Tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
84 CX_TGKCTXVTHNVCT Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
85 CH_TĐNCSDĐ Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
86 CX-TNMT-ĐĐ01 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
87 CH_TN&MT-MT01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
88 CX_TVYKTQTTHDGTDMT Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
89 CX_TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
90 CH_TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực