CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3447 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CH_CTCKNDLCTV Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
92 CX_TP-NCN01 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
93 CX_CTLTTVPL Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
94 CH_CGCNĐĐK Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
95 CH_SĐ,BSGCNĐĐKHĐ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
96 CH_XB-I-PT-02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản, In và Phát hành
97 CH_VHTT&DL-VHCS07 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
98 CX_VHCS Công nhận Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
99 CX_VHTTDL-TDTT01 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
100 CX_XNHDTCNG Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học công nghệ và môi trường
101 CX_QHKT-QHKT01 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
102 CH_TTCPXDNRL Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
103 CX_XHCSHTDTSCDS-DS Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Dân số
104 TTCNHGV Công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở
105 CH_GTLBL Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao động, tiền lương