CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1844 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
91 2.002125.000.00.00.H07 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
92 1.010023.000.00.00.H07 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động doanh nghiệp
93 1.011760 Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chữ ký số 01 năm với định mức hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng/năm/doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
94 1.009467.000.00.00.H07 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Sở Lao động, Thương binh và XH Lao động
95 1.008127.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chăn nuôi
96 1.003650.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản
97 1.000744.000.00.00.H07 Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ Giáo dục thường xuyên
98 1.012393.000.00.00.H07 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh (cấp tỉnh) Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
99 1.003960.000.00.00.H07 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
100 1.010195.000.00.00.H07 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
101 1.001886.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tín ngưỡng, Tôn giáo
102 2.001738.000.00.00.H07 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
103 2.001173.000.00.00.H07 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
104 1.003633.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
105 2.001765.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử