CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4201 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 ĐG_KS_CHUATHAMDO Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
32 XNDK_KH_BVMT Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
33 PLP_KK_TDTK Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Phí, lệ phí
34 BC01 Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
35 BCVT_01 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
36 XB01 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất Bản, In và Phát hành
37 D01-1232 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Dược phẩm
38 D07-1232 Cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (bao gồm cả trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) Dược phẩm
39 HIV100-1064 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế Dự phòng
40 HIV94-1064 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi tên, địa chỉ về cơ sở, vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế Dự phòng
41 HIV95-1064 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế Dự phòng
42 HIV97-1064 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng
43 HIV98-1064 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính Y tế Dự phòng
44 HIV99-1064 Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế Dự phòng
45 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch