CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4201 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CH-CT-LTHHTN07 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
62 CH-GD&ĐT-GDTrH03 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
63 CH-GD&ĐT-GDTrH07 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
64 CH-KH&ĐT-HTX01 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
65 CH-TT&TT-PTTH&TTĐT01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
66 CH-LDTBXH-NCC01 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
67 CH-NV-TCHCDVSNCL01 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
68 CH-GD&ĐT-GDTrH03 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
69 CH-GD&ĐT-GDTrH07 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
70 CX-TP-HT01 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
71 CGPHĐCSTGXHNCL Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
72 CX_LDTBXH-BTXH10 Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật Bảo trợ xã hội
73 CH-LDTBXH-BTXH19 Cấp, cấp lại sổ bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội
74 CX_LĐTBXH-BVCSTE02 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ chăm sóc trẻ em
75 HTVV-COVID Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19