CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4201 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH-LĐTB&XH-GDNN01 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp
77 CH-TC-ĐTXDCB01 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Đầu tư Xây dựng cơ bản
78 Cx_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Khiếu nại, tố cáo
79 CGCNĐĐKCHBLLPG Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
80 CH_CGPSXRNKD Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
81 CH_TTKDTHUOCLA Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
82 CH_GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
83 TLTTHCSCL Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục Trung học
84 CH-GD&ĐT-GDMN02 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
85 CH_GD&ĐT-23 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
86 CX_CPCSGDKTHCTGDTH Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
87 CX_GDDT-GDDT06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
88 GTHĐNT Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
89 CH_ĐKTLHTX Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
90 CH_DKKDHCT Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)