CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4201 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CH_DKKSCYTNN Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
92 CH_ĐKGHCYTNN Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
93 CX-TP-HT03 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
94 CX_DKKS Đăng ký khai sinh Hộ tịch
95 CX_NCN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Hộ tịch
96 CH_NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
97 CH_NN&PTNT-LN Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
98 HTKPTHDTT Hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển Thủy sản
99 CH_TGKVTTTHNVCT Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
100 CH_TĐKT Tặng giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
101 CX_TGKCTXVTHNVCT Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
102 CH_GQKNLD Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại
103 CH_GQTC Giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáo
104 CH-TT-XLD01 Xử lý đơn Xử lý đơn thư
105 CH_GKVB Giao khu vực biển Biển và hải đảo