CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 121 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CGPSXR Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
2 CTKM Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
3 SDBSKM Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
4 DKKMMR Đăng ký thực hiện khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
5 DKSDBSCTKM Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
6 DKHCTLTM Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
7 XNDKSDBSHCTL Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
8 DKTL Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
9 CLGCNTTL Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
10 SDBSTTL Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
11 CGMBNLTL Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
12 CLGPMBNLTL Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
13 SDBSMBNLTL Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
14 SDBSSXRCN Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước
15 CLGPSXRCN Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hóa trong nước