CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 72 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TLTHPT Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục Trung học
2 HĐGDTHPT Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
3 THPT_HDTL Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
4 SNCTTHPT Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông Giáo dục Trung học
5 GTTHPT Giải thể trường trung học phổ thông Giáo dục Trung học
6 HOCBONGKT Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 CNVB Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
8 CT Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học
9 TLTTNNTH Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
10 HLHSTrH Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục Trung học
11 GTTTNNTH Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
12 TL_TCSP Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp
13 TTNNTHHDGD Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 GT_TCSP Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) Giáo dục nghề nghiệp
15 HOTRO Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân