CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 75 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 TLTHPTCHUYEN Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
32 THPTCHUYEN_HDTL Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
33 SN_THPTCHUYEN Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
34 THKDCLGD Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 TrHKDCLGD Cấp chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
36 CLGD_GDTX Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
37 MN_KDCLGD Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
38 XNKNS Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
39 CDTT Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
40 CDTTKVLN Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 HDCPC Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 HTPTGDHN_HDGD Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
43 CSDTTS Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
44 PDHTNN Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
45 CSDTKINH Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân