CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 75 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 DC_TVDH Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
47 SN_TCSP Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp
48 TVDH_TROLAI Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
49 CBSVBCC Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
50 GT_PTDTNT Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục Dân tộc
51 NNTH_HDTL Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
52 GT_THPTCHUYEN Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
53 GDHN_HDTL Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
54 PDLKGD Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
55 GHLKGD Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56 CDLKGD Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
57 TL_CSGD Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
58 HDGD_CSGD Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
59 HDTL_CSGD Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
60 BSDC_CSGD Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân