CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 117 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.000632.000.00.00.H07 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
32 DKHDGDNN Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
33 GDNN.14 BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
34 GDNN.16 MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
35 GDNN.3 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Giáo dục nghề nghiệp
36 GDNN.4 CHẤP THUẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN (DƯỚI 03 THÁNG) Giáo dục nghề nghiệp
37 GDNN.9 THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
38 ĐKHĐGDNNTĐSCDVTTCVATTGDNN.GDNN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Giáo dục nghề nghiệp
39 1.000414.000.00.00.H07 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động
40 1.000436.000.00.00.H07 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
41 1.000448.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
42 1.000464.000.00.00.H07 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
43 1.000479.000.00.00.H07 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
44 1.001823.000.00.00.H07 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động
45 1.001853.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động