CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 125 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 288684.GDNN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG CẤP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Giáo dục nghề nghiệp
32 GDNN.14 BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
33 GDNN.16 MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
34 GDNN.3 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Giáo dục nghề nghiệp
35 GDNN.4 CHẤP THUẬN HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN (DƯỚI 03 THÁNG) Giáo dục nghề nghiệp
36 GDNN.9 THÀNH LẬP PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
37 1.000414.000.00.00.H07 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động
38 1.000436.000.00.00.H07 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
39 1.000448.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
40 1.000464.000.00.00.H07 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
41 1.000479.000.00.00.H07 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
42 1.001823.000.00.00.H07 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động
43 1.001853.000.00.00.H07 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động
44 1.001865.000.00.00.H07 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Lao động
45 1.001881.000.00.00.H07 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Lao động