CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 108 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 BTXH.6 CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI Bảo trợ xã hội
17 BTXH.8 CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CẤP Bảo trợ xã hội
18 1.000523.000.00.00.H07 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
19 1.000558.000.00.00.H07 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp
20 DKHDGDNN Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp
21 GDNN.10 CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
22 GDNN.11 GIẢI THỂ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
23 GDNN.12 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP VÀ PHÂN HIỆU CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
24 GDNN.13 ĐỔI TÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, TRƯỜNG TRUNG CẤP TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
25 GDNN.14 BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
26 GDNN.15 CÔNG NHẬN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC Giáo dục nghề nghiệp
27 GDNN.16 MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
28 GDNN.17 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH Giáo dục nghề nghiệp
29 GDNN.19 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
30 GDNN.2 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp