CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 105 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 1.002239.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Thú y
92 1.002338.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y
93 1.003577.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y
94 1.003589.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y
95 1.003612.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Thú y
96 1.003619.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Thú y
97 1.003781.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Cấp Tỉnh) Thú y
98 1.003810.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y
99 1.005327.000.00.00.H07 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Thú y
100 2.000873.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Thú y
101 DKVSTY1691 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Thú y
102 1.003586.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
103 1.003666.000.00.00.H07 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản
104 1.003563.000.00.00.H07 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Thủy sản
105 2.001277.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khoa học công nghệ và môi trường