CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 965_CAPCAPLAI_GCNCSDKKDMCHTC Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá Thủy sản
47 1762_BOTRIONDINHDANCUNGOAITINH Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
48 965_CBMCCLOAI2 Công bố mở cảng cá loại 2 Thủy sản
49 487_CAPLAIGCNDKKBBTBVTV Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
50 QDCTCMDSDRSMDK Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lâm nghiệp
51 XNNGGXK Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
52 1736_CAPGCNCSATDBDVTRENCAN Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y
53 1736_CAPGCNCSATDBDVTRENCANBSNDCN Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y
54 1736_CAPGCNCSATDBDVTS Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) Thú y
55 1736_CAPGCNCSATDBDVTSDVCSBSNDCN Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y
56 1736_CAPGCNCSATDVDVTRENCAN Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Thú y
57 1736_CAPLAIGCNCSATDBDVTCAN Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y
58 1736_CAPLAIGCNCSATDBDVTENCANXAYRABENH Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Thú y
59 1736_CAPLAIGCNCSATDBDVTS Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Thú y
60 1931-1.001094 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Thú y