CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 163_HOTRODUANLIENKET Hỗ trợ dự án liên kết Nông nghiệp
17 232_CNDNNNUDCNC Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp
18 232_CNLAIDNNNUDCNC Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp
19 259_PHEDUYETKHKNDP Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
20 965_CAP_VBCT_DMCHTMTCTB Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Thủy sản
21 287_CAPGCNTDTKTAUCA Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Thủy sản
22 918_CAPGCNKDTV Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật
23 918_CAPGPVCTHUOCBVTV Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
24 1736ATDBDVTRENCAN Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Thú y
25 287_CAPCAPLAIGCNNGUONGOCTSKTTYC Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu) Thủy sản
26 287_CAPGCNDKTCTT Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Thủy sản
27 KHCN01 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Khoa học công nghệ và môi trường