CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TCBC.1 Thành lập Hội Tổ chức phi chính phủ
2 TĐKT.1 Tặng thưởng bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
3 DVSNCL.1 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
4 VTLT_1 Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Văn thư và Lưu trữ nhà nước
5 TG1 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
6 TĐKT.2 Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
7 TCBC.2 Phê duyệt Điều lệ Hội Tổ chức phi chính phủ
8 DVSNCL.2 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
9 VTLT_2 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
10 TG2 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
11 TĐKT.3 Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
12 TCBC.3 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội Tổ chức phi chính phủ
13 DVSNCL.3 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức - Biên chế
14 VTLT_3 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của đọc giả tại phòng đọc Văn thư và Lưu trữ nhà nước
15 TG3 Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo