CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 TĐKT.4 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
17 TCBC.4 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
18 TG4 Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích Tín ngưỡng, Tôn giáo
19 TĐKT.5 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
20 TCBC.5 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Tổ chức phi chính phủ
21 TG5 Thủ tục: Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam Tín ngưỡng, Tôn giáo
22 TĐKT.6 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề. Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
23 TCBC.6 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Tổ chức phi chính phủ
24 TĐKT.7 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
25 TCBC.7 Thủ tục đổi tên quỹ Tổ chức phi chính phủ
26 TĐKT.8 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
27 TCBC.8 Chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ
28 TĐKT.9 Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung Ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
29 TCBC.9 Đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ
30 TCBC10 Công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ