CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 TCBC16 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Tổ chức phi chính phủ
32 TCBC11 Hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
33 TCBC 13 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Tổ chức phi chính phủ
34 TCBC 14 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Tổ chức phi chính phủ
35 TCBC 15 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Tổ chức phi chính phủ
36 TG26 Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành Tín ngưỡng, Tôn giáo
37 TCBC 16 Thủ tục quỹ tự giải thể Tổ chức phi chính phủ
38 CTTN 1 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên
39 CTTN 2 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Công tác thanh niên
40 TCBC12 Cho phép hội đặt văn phòng đại diện Tổ chức phi chính phủ
41 CTTN 3 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
42 CQDP 1 THỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Chính quyền địa phương
43 TG6 Thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) Tín ngưỡng, Tôn giáo
44 TG7 Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tín ngưỡng, Tôn giáo
45 TG8 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Tín ngưỡng, Tôn giáo