CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 TG 24 Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
62 TG 25 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
63 TG 26 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương Tín ngưỡng, Tôn giáo
64 TG 27 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức Tín ngưỡng, Tôn giáo
65 TG 28 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
66 TG 29 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
67 TG 30 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
68 TG 31 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tín ngưỡng, Tôn giáo
69 TG 32 Đề nghị tổ chức Đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
70 TG 33 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
71 TG 35 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh Tín ngưỡng, Tôn giáo
72 CCVC 01 Thi tuyển Công chức Công chức, viên chức
73 CCVC 02 Xét tuyển Công chức Công chức, viên chức
74 CCVC 03 Tiếp nhận vào làm công chức Công chức, viên chức
75 CCVC 04 Thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức