CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CCVC 06 Thi tuyển Viên chức Công chức, viên chức
77 CCVC 07 Xét tuyển Viên chức Công chức, viên chức
78 CCVC 08 Tiếp nhận vào làm viên chức Công chức, viên chức
79 CCVC 09 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức