CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 56 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 TNN_PA_CAMMOC Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Tài nguyên nước
32 TNN_TINHTIEN_KHAITHAC Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành Tài nguyên nước
33 DDBD_CCTT_DLDDBD Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
34 TNN_YKUBND Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh. Tài nguyên nước
35 TNN_DCTCQ Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
36 TNN_CLGPTNN Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Tài nguyên nước
37 KTTV_CGPHD Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn
38 KTTV_GHGPHD Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn
39 KTTV_CLGPHD Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh) Khí tượng, thủy văn
40 BHD_GKVB Giao khu vực biển Biển và hải đảo
41 BHD_GHQDGKVB Gia hạn thời hạn giao khu vực biển Biển và hải đảo
42 BHD_SDQDGKVB Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và hải đảo
43 BHD_TLKVB Trả lại khu vực biển Biển và hải đảo
44 BHD_THKVB Công nhận khu vực biển Biển và hải đảo
45 CCTT_KTDLTNMT Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên, môi trường Cung cấp thông tin