CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 105 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2.001815.000.00.00.H07 Cấp Thẻ đấu giá viên Bán đấu giá tài sản
62 2.002139.000.00.00.H07 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá Bán đấu giá tài sản
63 2.002193.000.00.00.H07 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
64 2.000908.000.00.00.H07 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
65 2.002387.000.00.00.H07 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Công chứng
66 1.009832.000.00.00.H07 Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
67 1.008913.000.00.00.H07 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
68 1.008914.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
69 1.008915.000.00.00.H07 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
70 1.008916.000.00.00.H07 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
71 1.009283.000.00.00.H07.01 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Hòa giải thương mại
72 1.009284.000.00.00.H07.01 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
73 2.000515.000.00.00.H07 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường họp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Hòa giải thương mại
74 2.001716.000.00.00.H07 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
75 2.002047.000.00.00.H07 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại