CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 PTTHTTĐT_05 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
17 XB05 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất Bản, In và Phát hành
18 BC06 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
19 BCVT_06 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
20 PTTHTTĐT_06 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
21 XB06 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
22 PTTHTTĐT_07 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
23 XB07 Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành
24 BC08 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
25 XB08 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất Bản, In và Phát hành
26 PTTHTTĐT_09 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
27 XB09 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất Bản, In và Phát hành
28 PTTHTTĐT_10 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
29 XB10 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất Bản, In và Phát hành
30 XB11 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất Bản, In và Phát hành