CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
31 1.010092.000.00.00.H07 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
32 2.002161.000.00.00.H07 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
33 2.002162.000.00.00.H07 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
34 1.005434.000.00.00.H07 Mua quyển hóa đơn Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
35 1.005435.000.00.00.H07 Mua hóa đơn lẻ Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
36 2.002408.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
37 2.002409.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
38 2.002412.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
39 2.002395.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết tố cáo
40 2.002396.000.00.00.H07 Giải quyết tố cáo Cấp Quận/huyện Giải quyết tố cáo
41 1.010944.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
42 1.010945.000.00.00.H07 Thủ tục tiếp công dân Cấp Quận/huyện Tiếp công dân
43 2.002500.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
44 2.002501.000.00.00.H07 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã Cấp Quận/huyện Xử lý đơn thư
45 1.000798.000.00.00.H07 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Quận/huyện Đất đai