CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CL-TC1 Giải quyết tố cáo Giải quyết tố cáo
47 TCD Tiếp công dân Tiếp công dân
48 CTVBTTPCTS Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
49 CTVBKNDSLDS Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
50 HTX-CH06 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
51 CX-LDTBXH-BTXH06 Cấp đổi giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
52 TGXHĐX Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
53 CH-TC-QLCS01 Mua quyển hóa đơn Quản lý công sản
54 CH-TC-QLCS02 Mua hóa đơn lẻ Quản lý công sản
55 CH-TN&MT-TNN02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
56 CH-TP-NCN01 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Nuôi con nuôi
57 ĐCGH-TPBT Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh Hoạt động xây dựng
58 TTTBDKTCLH-TPBT Đăng ký tổ chức lễ hội Lễ hội