CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 71 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 CX-TP-HT11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch
17 CX-TP-HT13 Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch
18 CX-TP-HT14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
19 CX-TP-HT15 Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch
20 CX-TP-HT18 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
21 CX-TP-HT19 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
22 DKKS Đăng ký khai sinh Hộ tịch
23 ĐKKSNN Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
24 ĐKNCMCNN Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
25 CX-NV-TDKT01 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
26 CX-NV-TDKT02 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
27 CX-NV-TDKT03 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
28 CX-NV-TDKT04 Tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
29 CX-NV-TDKT05 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
30 CX-NNPTNT-BH01 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm