CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 71 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CX-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
32 CX-VHTTDL-VHCS02 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Văn hóa cơ sở
33 CX-VHTTDL-VHCS03 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Văn hóa cơ sở
34 CX-VHTTDL-TV02 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
35 CX-NNPTNT-KHCNMT01 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Khoa học công nghệ và môi trường
36 CX-LĐTBXH-NCC02 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
37 CX-LĐTBXH-NCC03 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
38 CX-NNPTNT-PTNT01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
39 CX-LDTBXH-PCTNXH02 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
40 CX-LDTBXH-PCTNXH03 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng chống tệ nạn xã hội
41 CX-LDTBXH-PCTNXH04 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng chống tệ nạn xã hội
42 CX-NV-TNTG04 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
43 CX-NV-TNTG05 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo
44 CX-NV-TNTG06 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
45 CX-NV-TNTG07 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Tín ngưỡng, Tôn giáo