CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 163 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
121 1.003732.000.00.00.H07 Thủ tục hội tự giải thể Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
122 1.003757.000.00.00.H07 Thủ tục đổi tên hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
123 1.003783.000.00.00.H07 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
124 1.003807.000.00.00.H07 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
125 1.003827.000.00.00.H07 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
126 1.003841.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
127 2.002100.000.00.00.H07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
128 CH-NV-TCPCP08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
129 CH-NV-TCPCP09 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
130 CH-NV-TCPCP10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
131 2.002226.000.00.00.H07 Thông báo thành lập tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
132 2.002227.000.00.00.H07 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
133 2.002228.000.00.00.H07 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động tổ hợp tác
134 1.001028.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
135 1.001055.000.00.00.H07 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo