CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 155 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
106 1.008455.000.00.00.H07 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
107 1.008456.000.00.00.H07 Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
108 1.010824.000.00.00.H07 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Cấp Quận/huyện Người có công
109 1.010825.000.00.00.H07 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Cấp Quận/huyện Người có công
110 1.010938.000.00.00.H07 Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
111 1.010939.000.00.00.H07 Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
112 1.010940.000.00.00.H07 Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Cấp Quận/huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
113 1.003732.000.00.00.H07 Thủ tục hội tự giải thể Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
114 1.003757.000.00.00.H07 Thủ tục đổi tên hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
115 1.003783.000.00.00.H07 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
116 1.003807.000.00.00.H07 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
117 1.003827.000.00.00.H07 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
118 1.003841.000.00.00.H07 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
119 2.002100.000.00.00.H07 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
120 CH-NV-TCPCP08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp Quận/huyện Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ