CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
136 TTXTGKKDCVH Xét tặng giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa cơ sở
137 CX-QHKT-QHKT01 Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
138 CX-NV-TNTG03 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Tín ngưỡng, Tôn giáo
139 BTXH16-capxa Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
140 CH-TP-HGOCS01 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải ở cơ sở
141 CX-LDTBXH-BTXH10 Giải quyết hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội đối với đối tượng tâm thần, tàn tật Bảo trợ xã hội
142 CH-CT-LTHHTN05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rưọu Lưu thông hàng hóa trong nước
143 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT01 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
144 KT THNVCT Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
145 KT TTLĐTT Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
146 CLGCNDKHKD-CL Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
147 CX-LDTBXH-BTXH05 Xét duyệt hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo Bảo trợ xã hội
148 CH-TP-HT16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
149 BTXH-CH010 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
150 KTHGD Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)