CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
166 KTDN Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08)
167 CH-GD&ĐT-23 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
168 CH-LDTBXH-BTXH16 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng người khuyết tật đặc biệt nặng) Bảo trợ xã hội
169 GDDT-CH12 Giải thể trường tiểu học Giáo dục Tiểu học
170 CH-TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
171 CX-TNMT-PLP01 Kê khai, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Phí, lệ phí
172 GVSHTKH Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch
173 CH-GD&ĐT-GDMN02 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
174 CH-LDTBXH-BTXH17 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Bảo trợ xã hội
175 CH-VHTT&DL-VHCS06 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
176 CH-NV-TNTG07 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
177 CX-GDDT-GDDT06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
178 CX-GDDT-GDDT02 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
179 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
180 CH-NN&PTNT-TS03 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản