CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 CX-TP-PBGDPL01 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
32 SDGCNTCDT Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
33 GCNĐKHTNNBLGĐ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Gia đình
34 CH-VHTT&DL-VHCS07 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa cơ sở
35 LĐXĐCNTM Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới" Văn hóa cơ sở
36 CX-VHTTDL-TV01 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Thư viện
37 CX-VHTTDL-TV03 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Thư viện
38 CH-XD-QLHDXD03 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Quản lý hoạt động xây dựng
39 CX-TP-HGCS01 Công nhận hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở
40 CX-TP-HGCS02 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải ở cơ sở
41 CX-TP-HGCS03 Thôi làm hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở
42 CX-TP-HGCS04 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải ở cơ sở
43 CX-LĐTBXH-NCC04 Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận”đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ Người có công
44 CH-NV-TCPCP01 Công nhận ban vận động thành lập hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
45 CH-NV-TCPCP02 Thành lập hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ