CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 CH-NV-TCPCP03 Phê duyệt điều lệ hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
47 CH-NV-TCPCP04 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
48 CH-NV-TCPCP05 Đổi tên hội Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
49 CH-NV-TCPCP06 Hội tự giải thể Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
50 CH-NV-TCPCP07 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
51 CH-NV-TCPCP08 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
52 CH-NV-TCPCP09 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
53 CH-NV-TCPCP10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
54 TG3 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Tín ngưỡng, Tôn giáo
55 CH-CT-LTHHTN02 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
56 CH-CT-LTHHTN07 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
57 CH-NV-TCPCP11 Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
58 BTXH-CH20 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bảo trợ xã hội
59 CH-CT-LTHHTN06 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lưu thông hàng hóa trong nước
60 CH-CT-LTHHTN09 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước