CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 CH-KH&ĐT-HTX06 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
62 CH-TP-HT11 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Hộ tịch
63 GQTCVQ Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động, tiền lương
64 CH-NV-TCPCP12 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
65 TG2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
66 BTXH-CH14 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
67 CH-LDTBXH-COVID19-01 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch covid 19
68 HTX-CH04 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
69 CH-TN&MT-MT01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
70 CH-NV-TCPCP13 Cho phép quỹ hoại động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
71 CH-LDTBXH-BTXH02 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
72 CH-NV-TCPCP14 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
73 BTXH-CH11 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập Bảo trợ xã hội
74 BTXH-CH15 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
75 CH-NN&PTNT-LN02 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp