CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 188 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH-VHTT&DL-VHCS03 Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" Văn hóa cơ sở
77 CH-NV-TCPCP15 Đổi tên quỹ Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
78 CH-NV-TCPCP16 Quỹ tự giải thể Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
79 CH-LDTBXH-BTXH14 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội
80 CH-KH&ĐT-HTX11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
81 CLGCNTV Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
82 CH-NV-TNTG06 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm họp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Tín ngưỡng, Tôn giáo
83 CH-CT-KDK03 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
84 CH-NV-TCPCP17 Thẩm định hồ sơ ngưòi đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
85 CH-NV-TCPCP18 Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ
86 BTXH-CH17 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Bảo trợ xã hội
87 CH-CT-KDK02 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
88 CG GDDT-GDQD Sáp nhập, chia, tách trưòng mẫu giáo, trưởng mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non
89 CH-GD&ĐT-15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục Mầm non
90 TVMLSVHT Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công