CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 12 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.010723.000.00.00.H07 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Môi trường
2 1.001570.000.00.00.H07 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
3 1.001612.000.00.00.H07 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
4 2.000575.000.00.00.H07 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
5 2.000720.000.00.00.H07 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
6 1.001266.000.00.00.H07 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
7 2.002412.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
8 2.002395.000.00.00.H07 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
9 1.008362.000.00.00.H07 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm
10 1.008363.000.00.00.H07 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm
11 CH-LDTBXH-BTXH12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội Bảo trợ xã hội
12 CH-VHTT&DL-TV01 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Thư viện